Markkinointirekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja


1. Yritykset / rekisterinpitäjät

1.1. Auratum Asunnot Turku Oy
y-tunnus: 2705748-8
Aurakatu 8
20100 Turku

1.2. Auratum Asunnot Helsinki Oy
y-tunnus: 2371799-5
Aurakatu 8
20100 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Reunanen, taina.reunanen@auratum.com

3. Rekisterin nimi

Auratum Asunnot Turku Oy:n ja Auratum Asunnot Helsinki Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Markkinointirekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asuntokohteiden markkinointi ja viestintä; asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen ja viestinnän kohdentaminen; liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; sekä tietojen keräys ja tilastointi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen eikä sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus, joten tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Rekisteröitäviä tietoja voidaan käyttää asiakasmarkkinointiin, mikäli rekisteröity ei ole tätä kieltänyt. Kerättyjä tietoja ei kuitenkaan käytetä automaattiseen tietojenkäsittelyyn.

5. Rekisterinpitäjien vastuunjako

Auratum Asunnot Helsinki Oy toimii rekisterinpitäjänä ja huolehtii rekisterinpitäjän velvoitteista sellaisten henkilötietojen osalta, jotka on kerätty rekisteröidyiltä koskien pääkaupunkiseudulla sijaitsevia asuntokohteita.

Auratum Asunnot Turku Oy toimii rekisterinpitäjänä ja huolehtii rekisterinpitäjän velvoitteista sellaisten henkilötietojen osalta, jotka on kerätty rekisteröidyiltä koskien Turun alueella sijaitsevia asuntokohteita.

6. Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

7. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

8. Henkilötietojen luovutuksensaajat ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan siirtää Auratum Asunnot Turku Oy:n sekä Auratum Asunnot Helsinki Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Konserniyhtiöt käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun rekisterinpitäjien ohjeiden mukaisesti.

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuaan tästä tiedon. Muutoin rekisterinpitäjä säilyttää rekisteriin tallennettuja henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröidyn suostumus markkinointiviestinnän toimittamiseen on voimassa.

10. Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään a) sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin ja/tai b) manuaalisessa muodossa lukitussa tilassa.

Henkilötietoja käsittelevät henkilöt on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn. He ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen, jossa he ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaista tietoturvaa ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia periaatteita. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeuden siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla.

12. Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen, vastustaminen ja rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä peruutuksen ja/tai vastustuksen vaikuttamatta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

13. Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö asiakasmarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen markkinointi@auratum.com.

14. Valituksen tekeminen henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.